ثبت شکایات


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره سریال گوشی را بنویسید. شماره سریال گوشی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پذیرش را بنویسید. کد پذیرش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
متن شکایت را بنویسید. متن شکایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. متن شکایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...