نظرسنجی


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

آیا از نحوه پذیرش اولیه خود راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از نحوه رسیدگی به مسئله خود راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا در خصوص کیفیت کار پرسنلی که با ایشان سروکار داشته اید راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از خدماتی که ما ارائه می دهیم راضی هستید؟ را انتخاب کنید.

آیا از نحوه تشخیص نیازهای خود توسط پرسنل راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از تخمین صورت گرفته در مورد هزینه و زمان انجام کار راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از کمک و مساعدت صورت گرفته راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از پیگیری کارکنان و توجه شخصی ایشان راضی هستید؟ را انتخاب کنید.

آیا از زمان انتظار قبل از پذیرش راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از سرعت تکمیل مراحل خود راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا از اطلاعات داده شده به شما در خصوص هرگونه تاخیر پیش آمده راضی هستید؟ را انتخاب کنید.
آیا به طور کلی از سرویسی که ما ارائه می دهیم راضی هستید؟ را انتخاب کنید.

آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
پیام را بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. پیام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...